Bahagian Kesihatan Awam | Cawangan Kawalselia Radiasi Perubatan

Cawangan Kawalselia Radiasi Perubatan

Pengenalan

Pengenalan

Cawangan Kawal Selia Radiasi Perubatan JKWPKL&P berperanan  memastikan aktiviti penggunaan sinaran mengion di premis kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah selamat dan wajar, dengan menguatkuasakan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) bagi maksud perubatan.