Unit ini bertanggungjawab memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan industri, pensijilan dan pendidikan keselamatan makanan kepada industri dan pengguna.
 

Pensijilan

- Merancang, melaksanakan dan menilai aktiviti industri domestik di peringkat negeri.
- Melaksanakan aktiviti pembangunan keselamatan makanan di peringkat kantin dan dapur sekolah, Kompleks Sajian Program Latihan Khidmat Negara (PLKN), dapur hospitaltaska, tadika, perkhidmatan makanan termasuk caterer dan kilang.
- Menjalankan audit pematuhan dan pengawasan bagi pelaksanaan skim pensijilan keselamatan makanan  seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP) dan Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia (SK1M).
- Menyelaras dan melaksanakan khidmat bimbingan bagi perlaksanaan Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM) Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI).
- Mengumpul maklumat-maklumat berhubung dengan keperluan pengeksportan oleh negara-negara pengimport.
- Menyelaraskan aktiviti ke atas Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) dan memantau pelaksanaan aktiviti pengendalian makanan.
 
Perkembangan Industri
- Mengurus pangkalan data premis makanan.
- Menjalankan aktiviti promosi sistem pengurusan kualiti keselamatan makanan
- Memberi khidmat nasihat berhubung dengan sistem pengurusan keselamatan makanan kepada pihak indsutri makanan.
- Melaksanakan aktiviti pembangunan keselamatan makanan di peringkat institusi seperti kantin dan dapur asrama sekolah, dapur hospital, taska dan tadika, perkhidmatan makanan termasuk katerer dan kilang.
 
Pendidikan Industri dan Pengguna
- Merancang dan melaksana program-program industri dan pendidikan pengguna.
- Melaksanakan program bergerak Skuad Germ Buster ke sekolah dan R&R lebuhraya.
- Menjalankan Khidmat nasihat, latihan dan pendidikan kepada industri dan pengguna.
- Memberi khidmat nasihat kepada pihak industri mengenai keperluan keselamatan makanan.
- Menjalankan aktiviti promosi sistem pengurusan kualiti keselamatan makanan.
- Mengurus bahan-bahan percetakan dan lain-lain bagi kegunaan pendidikan.
- Perhubungan awam, media dan industri
 
 

 

 Tarikh Kemaskini : 28 Jun 2016