Pengenalan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) bertanggungjawab memastikan keselamatan dan kualiti makanan melalui Program Keselamatan dan Kualiti Makanan bagi seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Perlaksanaan ini mengikut peruntukan, prosedur dan kod amali yang ditetapkan di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985, Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dan Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Hasilan Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009 dan Peraturan-Peraturan Iradiasi Makanan 2011 atau mengikut keperluan masyarakat.

Bahagian ini dipertanggungjawabkan untuk merancang, melaksana, memantau dan menilai Program Keselamatan dan Kualiti Makanan yang dilaksanakan di peringkat jabatan kesihatan, pejabat kesihatan dan pihak berkuasa tempatan.

Program Keselamatan dan Kualiti Makanan adalah bertujuan melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan makanan; serta memudahkan perdagangan makanan.


Bahagian ini diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan (Keselamatan dan Kualiti Makanan) dan beliau bertanggungjawab kepada Pengarah Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya. Dari aspek pentadbiran, bahagian terbahagi kepada empat unit utama iaitu :
 

Unit Industri dan Pensijilan
Unit Kawalan Eksport Makanan
Unit Pematuhan (Pemantauan,Penyelidikan & Penguatkuasaan)
Unit Pengurusan

Manakala terdapat lima pejabat kesihatan yang mempunyai lima unit keselamatan dan kualiti makanan

Objektif Am
Objektif am Program Keselamatan dan Kualiti Makanan adalah untuk melindungi orang ramai daripada bahaya-bahaya kesihatan daripada makanan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan, penyelidikan dan penggunaan makanan.

Objektif Khusus

Objektif khusus Program Keselamatan dan Kualiti Makanan adalah:

i. Menentukan agar penyediaan, penjualan dan penyimpanan semua bahan makanan adalah selamat dan bersih.

ii. Menentukan supaya semua bahan makanan yang dijual adalah:

  a. Bebas daripada pencemaran dan penambahan aditif makanan yang tidak diperlukan dan penipuan.

  b. Mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan.

  c. Dilabel dan diiklan dengan tidak mengelirukan dan memberikan gambaran sebenar mengenai kandungan makanan tersebut.

iii. Menentukan supaya kandungan semua bahan makanan yang diimport ke negara ini adalah selamat dan mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985.

iv. Menentukan konsainman makanan yang dieksport oleh negara ini mematuhi perundangan yang dikehendaki oleh negara-negara pengimport.

v. Menentukan orang ramai menerima maklumat yang mencukupi mengenai aspek keselamatan.

Bahagian KKM menjalankan operasi pada acara-acara khas dan musim perayaan mengikut permohonan dari semasa ke semasa.

  • Pelesenan Penyediaan Ais bagi Maksud Perdagangan atau Perniagaan – Berkuatkuasa 1 September 2009, seperti yang diperuntukkan di bawah peraturan 394A, Peraturan-Peraturan Makanan (pindaan) 2009, semua pengusaha ais bagi tujuan perdagangan atau perniagaan yang berada di Malaysia atau yang mengeksport ais atau ais yang bersentuh dengan apa-apa makanan ke dalam Malaysia diwajibkan mempunyai lesen.
  • Latihan Pengendali Makanan (LPM)  –  Semua pengendali makanan adalah diwajibkan menghadiri Latihan Pengendali Makanan dan mendapat Sijil Latihan Pengendali Makanan daripada institusi yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini berdasarkan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan yang diwartakan pada 28 Februari 2009 di bawah peraturan 30(1). Peraturan ini akan berkuatkuasa mulai 1 Mac 2010.
  • Total Diet Study (TDS) – TDS bertujuan memantau pendedahan makanan yang diambil terhadap sisa kimia, pencemaran dan elemen nutrisi serta membuat perbandingan tahap pendedahan makanan di Malaysia dengan tahap yang dibenarkan di peringkat antarabangsa.

Bagi tujuan ini, sebarang permohonan Pelesenan Penyediaan Ais boleh dibuat di Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan JKWPKL&P.

Tujuan pewartaan ini adalah bagi memberi kesedaran, meningkatkan pengetahuan dan mewujudkan tabiat yang baik kepada semua pengendali makanan terhadap asas-asas kebersihan makanan bermula dari bahan mentah sehingga ke meja makan.

 

 

 Tarikh Kemaskini : 29 Mei 2014