Unit Primer Unit Primer

Perkhidmatan

 

 1. Penjagaan Kesihatan Primer
  • Perkhidmatan Rawatan Pesakit Luar di klinik klinik kesihatan
  • Perkhidmatan Melalui Konsep Reviewed Approach di KK (REAP)
  • Perkhidmatan Rawatan Penyakit-penyakit Kronik
  • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga
  • Program Kepastian Kualiti (QAP) Kesihatan Primer ( Klinik Kawanku & Penjagaan Asma )
  • Panel Penasihat Kesihatan
  • Pemantauan E-Masa
  • Perkhidmatan Klinik Selepas Waktu Pejabat
 2. Program Perluasan Skop
  • Program Warga Emas
  • Program Kesihatan Remaja
 3. Perkhidmatan Masyarakat
  • Perkhidmatan Rehabilitasi di Rumah
  • Kem Kesihatan anjuran JKWPKL & permohonan dari agensi-agensi kerajaan
 1. Merancang dan melaksanakan ABM, bajet perkhidmatan kesihatan primer melalui:
  • Merancang dan melaksanakan Program latihan mengenai Kesihatan Primer di peringkat tempatan misalnya kursus-kursus dalam perkhidmatan, bengkel dan persidangan.
  • Mengadakan mesyuarat berkala dengan kakitangan kesihatan untuk meneliti semula dan membincangkan aktiviti-aktiviti yang berterusan dan memberi taklimat mengenai aktiviti-aktiviti baru.
  • Memberi dan mengedarkan garis panduan teknikal yang bersesuaian mengenai Perkhidmatan Kesihatan Keluarga dan Primer kepada Pegawai Kesihatan, Pegawai Perubatan dan Kesihatan, Jururawat dan kakitangan auxiliary.
  • Mengesyorkan penempatan pegawai-pegawai terlatih yang mencukupi, kenderaan yang cukup dan sumber-sumber lain yang mencukupi.
 2. Memantau/Menyelia pencapaian aktiviti-aktiviti kesihatan primer
  • Mengumpul data-data/ laporan dari daerah.
  • Menganalisa data-data dari aspek pencapaian dan kelemahan.
  • Mengesyorkan langkah-langkah penambahbaikan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan primer.
  • Lawatan-lawatan luar ke klinik-klinik bagi memastikan norma-norma dan peraturan-peraturan seperti garispanduan Kementerian Kesihatan Malaysia diikuti.
 3. Menilai perkhidmatan kesihatan primer melalui:
  • Menilai Pencapaian PTS, SOP, QAP & KPI bagi Kesihatan Primer
 4. Pentadbiran
  • Penyediaan anggaran belanjawan tahunan untuk semua aktiviti-aktiviti bersesuaian dan berkaitan dengan Kesihatan Keluarga dan Primer..
  • Menguruskan permohonan perjawatan ABM.
  • Keperluan peralatan.
  • Menjalankan kursus-kursus yang berkaitan.
  • Lain-lain tugas mengikut keperluan semasa.
-
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times