Unit Kawalan Mutu Air Minum Unit Kawalan Mutu Air Minum

Pengenalan

Cawangan Kawal Selia Radiasi Perubatan JKWPKL&P berperanan  memastikan aktiviti penggunaan sinaran mengion di premis kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah selamat dan wajar, dengan menguatkuasakan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) bagi maksud perubatan.

 

Fungsi

Cawangan Kawal Selia Radiasi Perubatan JKWPKL&P berperanan  memastikan aktiviti penggunaan sinaran mengion di premis kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah selamat dan wajar, dengan menguatkuasakan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) bagi maksud perubatan.

•    Unit Siasatan & Pendakwaan
-    Menjalankan aktiviti penyiasatan, serbuan dan pendakwaan di mahkamah. Tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap kes penyalahgunaan dan ketidakpatuhan yang serius di bawah Akta 304.
-    Menyediakan khidmat nasihat teknikal dan kepakaran dalam aspek keselamatan sinaran dan pematuhan Akta 304 kepada sektor kerajaan.
-    Sebagai ahli jawatakuasa pemantauan bencana radiasi perubatan.

•    Unit Pendaftaran eRADIA
-    Melaksanakan Program Penjaminan Mutu (QAP) dalam radiologi sebagai kriteria tambahan dalam keperluan regulatori bagi memastikan maklumat diagnostik yang diperolehi dari radiograf pada tahap yang optima dan dedahan sinaran yang diterima oleh pesakit dan kakitangan pada tahap yang serendah mungkin.
-    Menjalankan aktiviti yang melibatkan keperluan QAP merangkumi Ujian Kawalan Mutu (QC) radas penyinaran, Analisa Kadar Penolakan Filem, Pendidikan Perubatan Berterusan (CME) dan Audit Kualiti Radiograf.
-    Melakukan aktiviti semakan perlesenan merangkumi keselamatan bilik x-ray, radas penyinaran kepada fasiliti baru/sedia ada bagi premis kerajaan.

•    Unit Pemonitoran/Penguatkuasaan Swasta & Kerajaan
- Memastikan keperluan-keperluan perlesenan di bawah Akta 304 dipatuhi.
- Melaksanakan aktivti pemonitoran dan lawatan pemeriksaan berkala bagi memastikan semua pemegang lesen mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan sinaran dan kualiti perkhidmatan.
- Melakukan lawatan pemeriksaan ke atas klinik/hospital berdasarkan keperluan (contoh: premis tamat tempoh lesen, aduan orang awam, tiada maklumbalas pematuhan dan lawatan rutin).
- Melakukan penyelenggaraan lead gown/illuminator di premis kerajaan secara tahunan/berkala.
- Menerima aduan sekiaranya terdapat mana-mana pelanggaran peraturan di bawah Akta 304 bagi maksud perubatan.

 

 

Maklumat sedang dikemaskini
has-been-access-x-times
has-been-access-x-times