Cawangan Kejuruteraan Kesihatan Awam Cawangan Kejuruteraan Kesihatan Awam

Unit Kejuruteraan merupakan gabungan Unit Kejuruteraan Kesihatan Awam dan Unit Kejuruteraan Pengurusan (Pembangunan).

 

Pengenalan Cawangan

 

Unit Kejuruteraan Kesihatan Awam terdiri daripada beberapa sub- unit dibawahnya iaitu

 1. Unit Operasi Klinik
 2. Unit Kawalan Mutu Air Minuman (KMAM)
 3. Unit Keselamatan Sinaran (Fizik)

Fungsi

 

 1. Menyelaras dan menyelia program penyelenggaraan dan kerja-kerja kecil bangunan dan kemudahan kesihatan serta menyediakan khidmat nasihat teknikal di mana ia diperlukan.
 2. Menyelaras kerja- kerja pembaikan kecil.
 3. Bagi menentukan semua bekalan air awam adalah selamat untuk digunakan serta bebas dari sebarang pencemaran fizikal, bakteria dan kimia.
 4. Bagi menentukan kesihatan alam sekitar dilindungi melalui pengurusan yang baik dalam melupuskan sisa-sisa buangan seperti sisa pepejal, sisa klinikal dan sisa toksik.
 5. Melindungi kesihatan awam melalui pengurusan yang baik dalam merancang, merekabentuk, melaksana, operasi dan penyelenggaraan sistem pengurusan air sisa.
 6. Melindungi kesihatan awam daripada pencemaran udara dan keadaan pengudaraan persekitaran dalaman yang sempurna melalui program PEKA.
 7. Mengawal penggunaan sinaran mengion dalam perubatan melalui penguatkuasaan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) bagi tujuan perlindungan kepada pesakit, pekerja dan orang ramai.
 8. Memberi khidmat nasihat dari segi keperluan dan kehendak Akta 304 kepada perkhidmatan x-ray di hospital kerajaan, klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan.
 9. Memantau kesan kesihatan berikutan penggunaan sinaran tak mengion dalam kehidupan harian.

 


Tarikh Kemaskini : 26 Oktober 2017

has-been-access-x-times
has-been-access-x-times