Cawangan Survelan Cawangan Survelan

Pengenalan

 

Cawangan Survelan bertanggungjawab dalam aktiviti berkaitan epidemiologi, kesihatan persekitaran dan penguatkuasaan perundangan kesihatan awam.Unit-unit yang terlibat di bawah Cawangan Survelan adalah:-

 

i. Unit Pengurusan Data Survelan

 

ii. Unit Rapid Response

 

iii. Unit International Helth

 

Cawangan Survelan bertanggungjawab dalam aktiviti berkaitan epidemiologi, kesihatan persekitaran dan penguatkuasaan perundangan kesihatan awam. Antara fungsi cawangan ini adalah:

 

•    Menyelaras dan memantau sistem survelan bagi pengesanan awal kejadian kes dan wabak penyakit berjangkit yang melibatkan:
-    Case-based surveillance - e-notifikasi
-    Event-based surveillance - Syndromic notification
-    Sentinel Surveillance
-    Influenza-like Illness (ILI)
-    Acute Gastroenteritis (AGE)
-    Laboratory based surveillance - ILI
-    Rumours surveillance

•    Memantapkan sistem informasi dan dokumentasi penyakit-penyakit berjangkit dan menyediakan data berkaitan penyakit berjangkit di JKWPKL&P melalui:
-    e-notifikasi
-    e-wabak
-    Mesyuarat Epid Review
-    Surat pekeliling & garispanduan

•    Menyelaras dan memperkemaskan sistem kesiapsiagaan dalam menghadapi wabak / krisis / bencana melalui:
-    Penyelarasan di Crisis Preparedness Response Centre (CPRC)
-    Kesiapsiagaan / latihan simulasi menghadapi Pandemic Influenza / MERS-CoV / EVD
-    Pengemaskinian stock-pile Personal Protective Equipment (PPE)
-    Penyelarasan pengurusan wabak/ bencana/ krisis

•    Menyelaras dan memperkemas aktiviti berkaitan kesihatan antarabangsa melalui:
-    Perlaksanaan International Health Regulations (IHR)
-    Pengurusan permit bagi import / eksport mayat / tisu / organisma
-    Latihan dan pemantauan sistem Business Licensing Electronic Support System (BLESS)
-    Pemantauan Kesihatan Pekerja Asing (FOMEMA)
-    Latihan dan Pemeriksaan Kesihatan Bakal Jemaah Haji
-    Pematuhan Malaysia Strategy for Emerging Diseases (MYSED) Workplan
-    Pemantauan penyakit semasa yang mendapat perhatian antarabangsa (Current disease on International concern) seperti  MERS-CoV & Ebola

Maklumat sedang dikemaskini
has-been-access-x-times